Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci przeglądarki.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.
login:
hasło:
Statut stowarzyszenia FOTOBALANS

Statut stowarzyszenia FOTOBALANS

zatwierdzony przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach w dniu 30.01.2015


Rozdział I - Przepisy ogólne

§1

Stowarzyszenie o nazwie Fotobalans jest dobrowolnym, samorządnym, stowarzyszeniem twórczo-zawodowym.

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855 zmianami ze zm.) oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

§3

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wodzisław Śląski.

§5

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§6

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o podobnym lub pokrewnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji, o ile przynależność do nich pozostaje w zgodzie z celami i interesami Stowarzyszenia Fotobalans.

 

Rozdział II - Cele i formy działania

§7

Celem stowarzyszenia jest:
1. Zrzeszanie osób zajmujących się działalnością fotograficzną i pokrewną.
2. Wszechstronny rozwój twórczości fotograficznej członków, obejmującej także nowe formy zapisu i przekazu obrazu.
3. Popularyzacja fotografii jako dziedziny kultury i sztuki.
4. Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, wykładów, szkoleń, konkursów fotograficznych.
5. Organizacja wystaw fotograficznych dla członków Stowarzyszenia.
6. Organizacja plenerów fotograficznych.
7. Działanie na rzecz ochrony swobody wypowiedzi twórczej.
8. Reprezentowanie ruchu fotograficznego na terenie działalności.
9. Promowanie za pomocą fotografii walorów krajoznawczych oraz folkloru regionów Polski ze szczególnym uwzględnieniem Ziemi Wodzisławskiej.
10. Promocja miasta, powiatu oraz regionu jako miejsca kultury i sztuki przez realizację działań statutowych.
11. Ochrona dorobku polskiej fotografii, a także upowszechnianie jej w kraju i za granicą.
12. Rozwijanie i utrwalanie współpracy między społecznościami fotografów w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem krajów członkowskich Unii Europejskiej.


§8

Cele wymienione w § 7 Stowarzyszenie Fotobalans realizuje poprzez prowadzenie działalności: odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej.

1. Działalność nieodpłatna:

1.1 Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
1.2 Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z)
1.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
1.4 Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
1.5 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.00.Z)
1.6 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
1.7 Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
1.8 Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)

2. Działalność odpłatna:

2.1 Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
2.2 Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z)
2.3 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z)
2.4 Wykonywanie fotokopii, przygotowanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z)
2.5 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (90.00.Z)
2.6 Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z)
2.7 Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)


3. Działalność gospodarcza - Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą jako dodatkową w stosunku do działalności statutowej pożytku publicznego organizacji. Nadwyżkę przychodów nad kosztami (dochód), Stowarzyszenie przeznacza na działalność pożytku publicznego. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia Fotobalans zgodnie z PKD 2007 jest:

3.1. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
3.2. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
3.3. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
3.4. Działalność muzeów (91.02.Z)
3.5. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych (72.20.Z)
3.6. Działalność bibliotek (91.01.A)
3.7. Działalność fotograficzna (74.20.Z)
3.8. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD (59.11.Z)
3.9. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.12.Z)
3.10. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.13.Z)
3.11. Działalność portali internetowych (63.12.Z)
3.12. Działalność agencji reklamowych (73.11.Z)
3.13. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z)
3.14. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
3.15. Wydawanie książek (58.11.Z)
3.16. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z)
3.17. Pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z)
3.18. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.61.Z)
3.19. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z)
3.20. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z)
3.21. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
3.22. Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (70.29.Z)
3.23. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z) 3.24. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z) 3.25. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

 

Rozdział III - Członkowie Stowarzyszenia

§9

Stowarzyszenie zrzesza członków: rzeczywistych, honorowych oraz wspierających.

§10

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia obywatelstwa lub pochodzenia polskiego zamieszkała w Polsce lub zagranicą, lub cudzoziemiec zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uznający statut Stowarzyszenia Fotobalans.
2. O przyjęciu w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia decyduje Zarząd na podstawie złożonej przez kandydata deklaracji.

§11

Członkom rzeczywistym przysługuje prawo do uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, w tym do udziału w walnym zebraniu członków z czynnym i biernym prawem wyborczym, z zastrzeżeniem, iż funkcje statutowe mogą pełnić w Stowarzyszeniu wyłącznie osoby pełnoletnie.

§12

Członkowie rzeczywiści zobowiązani są do:
1. Aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegania statutu regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularne opłacania składek członkowskich według zarządzeń władz Stowarzysznia.
4. Sumienne wypełniania obowiązków wynikających z pełnionych w Stowarzyszeniu funkcji.

§13

1. Członkiem honorowym może zostać członek rzeczywisty w uznaniu dla jego dorobku twórczego i zasług dla Stowarzyszenia Fotobalans. W takim przypadku uzyskanie tytułu członka honorowego nie pozbawia uprawnień i nie zwalnia z obowiązków członka rzeczywistego.
2. Godność członka honorowego można również nadać osobie szczególnie zasłużonej dla Stowarzyszenia nie będącej członkiem rzeczywistym. W takim przypadku członek honorowy może korzystać z uprawnień członka rzeczywistego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkiem honorowym może zostać również cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania.
4. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
5. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje walne zebranie członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
6. Pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia Fotobalans może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

§14

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wspierająca Stowarzyszenie Fotobalans materialnie lub intelektualnie. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje w formie uchwały Zarząd na pisemny wniosek zainteresowanego.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia Fotobalans członkowie wspierający ustalają z właściwym Zarządem.
4. Członkowie wspierający mogą jako zaproszeni goście uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
5. Członek wspierający nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego, jest natomiast uprawniony do zgłaszania wniosków i postulatów.
6. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych na rzecz Stowarzyszenia świadczeń oraz przestrzegania Statutu, uchwał i regulaminów Stowarzyszenia.

§15

Przynależność do Stowarzyszenia Fotobalans ustaje na skutek:
1. Rezygnacji pisemnej złożonej do Zarządu, przy czym rezygnacja członka następuje z dniem złożenia pisma do władz Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd wskutek zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy. 3. Walne Zebranie może podjąć uchwałę większością głosów o skreśleniu z listy członków, gdy ten nie działa w Stowarzyszeniu oraz nie wykazuje zainteresowania jego działalnością i celami. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
4. Wykluczenia członka przez Zarząd na podstawie skazania go prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
5. Śmierci członka.

§16

1. Zarząd Stowarzyszenia zawiesza w prawach członka, który zalega ze składkami powyżej 3 miesięcy. Zarząd uchyla zawieszenie po uregulowaniu zaległych i bieżących składek przez członka.
2. Zarząd Stowarzyszenia może zawiesić w prawach członka, który nie szanuje dobra Stowarzyszenia oraz działa na jego szkodę. Zawieszenie może zostać uchylone decyzją Walnego Zebrania Członków.
3. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu, przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.


Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia
Dział I Postanowienia ogólne

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§18

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata,
2. Wybrani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą pełnić funkcje dłużej niż jedną kadencję.
3. Osoby będące członkami stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
4. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
5. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§19

Mandat członka władz wygasa w przypadku skreślenia z listy członków, wykluczenia ze Stowarzyszenia lub zrzeczenia się na piśmie mandatu.

§20

Członkowie władz Stowarzyszenia Fotobalans mogą być odwołani z pełnionych funkcji w przypadku jeżeli bez ważnych przyczyn co najmniej przez 3 miesiące nie biorą udziału w powierzonych im pracach danego organu władzy, lub gdy pozostali członkowie danej władzy złożą w tej sprawie wniosek do Walnego Zebrania Członków. Odwołany lub wykreślony członek władz (zarządu lub komisji rewizyjnej) ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

§21

W razie zmniejszenia się składu osobowego którejkolwiek z władz Stowarzyszenia, władze te mogą uzupełnić swój skład spośród osób, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w wyborach do danej władzy. W razie ich braku, skład zostanie uzupelniony dowolnie dobranymi osobami. W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w okresie kadencji, Zarząd lub Komisja Rewizyjna stowarzyszenia ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych członków. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.


Dział II Walne Zebranie Członków

§22

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§23

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej incjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, oraz na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.

§24

Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków co 12 miesięcy, powiadamiając o jego terminie członków Stowarzyszenia na 30 dni przed datą Walnego Zebrania, a ponadto na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na piśmienny wniosek 1/3 członków rzeczywistych w terminie do 30 dni od daty otrzymania wniosku.

§25

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie oraz bez względu na liczbę obecnych czlonków w drugim terminie, po upływie 30 minut, jeżeli taka informacja została podana w zawiadomieniu.
2. Walne Zebranie Członków wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który prowadzi zebranie oraz podpisuje protokół z zebrania. Walne Zebranie Członków może wybrać ze swego grona inne osoby pomocne do przeprowadzenia zebrania.

§26

Do kompetencji walnego zebrania członków należy w szczególności:

1. zatwierdzenie programu i podejmowanie uchwał w sprawie kierunków działania
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie bądź odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi
3. zatwierdzanie bilansu finansowego oraz budżetu
4. uchwalanie zmian statutu
5. powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
6. podejmowanie uchwały o skreśleniu z listy członków
7. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
8. Zatwierdzanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej
9. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu
10. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej.

Dział III Zarząd

§27

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 pełnoletnich osób wybranych spośród członków rzeczywistych: członek Zarządu - Prezes Stowarzyszenia oraz pozostałych dwóch członków Zarządu. Każda z osób Zarządu wybierana jest oddzielnie większością głosów w głosowaniu jawnym.

§28

1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§29

Posiedzenie Zarządu odbywają się według potrzeby, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§30

Uchwały Zarząd podejmuje większością głosów statutowej liczby członków Zarządu.

§31

1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

2.1. realizacja celów Stowarzyszenia
2.2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
2.3. sporządzanie planów pracy i budżetu
2.4. opracowanie sprawozdań, bilansu finansowego i budżetu
2.5. administrowanie majątkiem Stowarzyszenia
2.6. zwoływanie walnych zebrań
2.7. podejmowanie uchwał związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia
2.8. podejmowanie uchwał w sprawach lokali pozostających w dyspozycji Stowarzyszenia
2.9. przyjmowanie członków, ich wykluczanie, jak też udzielanie im upomnień
2.10. ustalanie wysokości składek członkowskich
2.11. podejmowanie uchwał w sprawach działalności gospodarczej
2.12. opracowanie regulaminu działania zarządu
2.13. podejmowanie uchwał w sprawie zawierania umów o współpracy z organizacjami i osobami prawnymi
2.14. podejmowanie uchwał o przynależności do organizacji międzynarodowych
2.15. Występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego
2.16. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia

§32

1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach, w tym majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia oraz nabywania praw np. do reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest przynajmniej dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3. O ile przepisy odrębne nie wymagają formy szczególnej dla ważności zobowiązań, o których mowa w §32 ust. 2 wymagana jest forma pisemna.

Dział IV Komisja Rewizyjna

§33

1. Komicja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków rzeczywistych wybranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisją kieruje jej Przewodniczący, wybrany wewnętrznie przez członków Komisji Rewizyjnej.
4. Osoby Zasiadające w Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
5. Występowanie z wnioskiem o udzielenie, bądź odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.

§34

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
1. Kontrola wykonywania uchwał podjętych przez Walne Zebranie.
2. Kontrola stanu majątku Stowarzyszenia, bilansu i wyników działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie Fotobalans, nie rzadziej niż 6 miesięcy.
3. Kontrola działalności, opiniowanie planu i sprawozdań Zarządu oraz przedkładanie stosownych wniosków walnemu zebraniu członków.
4. Inicjowanie nadzwyczajnych zebrań członków.

§35

Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały większością głosów statutowej liczby członków Komisji.


Rozdział V Majątek Stowarzyszenia

§36

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić środki finansowe i rzeczowe, w tym nieruchomości, oraz prawa majątkowe, uzyskane przez Stowarzyszenie Fotobalans w trakcie swojej działalności.

§37

Majątek Stowarzyszenia Fotobalans tworzą:
1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spaków, zapisów, dochodów z wlasnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
3. Stowarzyszenie nie przyjmuje wpłat gotówkowych w kwocie równej lub przekraczającej 15.000 euro.

§38

Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zrządza Zarząd.

§39

Przychody Stowarzyszenia przeznacza się na realizację zadań statutowych.

§40

Dochody ze zbiórek i imprez publicznych mogą być wykorzystane tylko zgodnie z celem, dla jakich je zorganizowano, po spełnieniu wymogów obowiązującego prawa.

§41

Majątek Stowarzyszenia nie może być przeznaczony na:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywanie na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku to osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywanie na rzecz członków Stowarzyszenia , członków organów, lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze Statutowego celu Stowarzyszenia.
4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VI - Likwidacja Stowarzyszenia

§42

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy uchwały walnego lub nadzwyczajnego zebrania członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Majątek Stowarzyszenia pozostały po wypłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności winien być przekazany na cele dobroczynne lub zostanie przekazany innemu Stowarzyszeniu, grupie o tym samym lub podobnym charakterze.
3. Likwidatorem Stowarzyszenia i jego majątku będzie ostatni Zarząd pełniący swoje funkcje przed podjęciem uchwały o likwidacji.

Rozdział VII - Postanowienia końcowe

§43

1. Zmiany statutu mogą nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością głosów w obecności 2/3 członków Stowarzyszenia.
2. Zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem ich zarejestrowania przez sąd.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i Kodeksu Cywilnego.

Stowarzyszenie Fotobalans.pl © 2010-2012 | projekt i wykonanie: Dominik Żaczek (shed.pl)